Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Miejsce: Rzeszów
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki
i Informatyki

2. MIASTO: Rzeszów

3. STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych

4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 16 maja 2023 r.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2023 r.

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  do 11 września 2023 r.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2023 r.

10. RODZAJ UMOWY: na czas określony

11. WYMIAR ETATU: pełny etat

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-profesora/konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-w-zakladzie-elektrodynamiki-i-systemow-elektromaszynowych

13. SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektroenergetyka, maszyny i urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, sterowanie napędami, OZE
14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): udział w pracach badawczych w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych ( badania eksperymentalne  w zakresie zagadnień maszyn i urządzeń elektrycznych oraz napędu elektrycznego, problemów optymalizacji  innych zagadnień analizowanych w jednostce), pozyskiwanie środków na badania, rozwijanie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej oraz realizacja zadań dydaktycznych i organizacyjnych.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

·      posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika lub równoważny;

·      spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
(t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

·      wykazywać się znaczącym dorobkiem naukowym z w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

·      legitymować się osiągnięciami w zakresie:

–        kierowania krajowymi lub zagranicznymi projektami badawczymi albo uczestniczenia w realizacji projektów badawczych

–        aktywności w organizacji życia naukowego i uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym;

·      posiadać wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń elektrycznych, napędów elektrycznych i ich sterowania;

·      wykazywać się praktyczną umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowej dedykowanej dla układów elektromaszynowych i urządzeń elektrycznych;

·      wykazać się umiejętnością i gotowością modernizowania laboratoriów dydaktycznych z zakresu np. maszyn i napędów elektrycznych, zagadnień metod diagnostycznych w układach elektromaszynowych;

·      posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim;

Wymagane dokumenty:

·      podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,

·      CV, kwestionariusz osobowy,

·      odpisy (kopie) dyplomów,

·      opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych),

·      oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Załączniki