Adiunkt 1

Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej
Uczelnia Państwowa im.Jana Grodka w Sanoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

O stanowisko nauczyciela akademickiego (pracownika dydaktycznego) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka
w Sanoku może ubiegać się osoba spełniająca wymogi art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
( Dz. U. z 2021 r. poz.478 z późn. zm.) oraz spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. posiadać wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa
2. posiadać tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych
3. dodatkowe wymagania:
 doświadczenie w nauczaniu przedmiotów zawodowych w zakresie rolnictwa w szkolnictwie wyższym
 dorobek naukowy zgodny z efektami uczenia się na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
 doświadczenie w pracy zawodowej nabyte poza szkolnictwem wyższym w jednostkach obsługi rolnictwa
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o pracę (zawierające dane osobowe) z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego w UP im. Jana
Grodka w Sanoku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO oraz Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– życiorys zawodowy, potwierdzony załączonym spisem publikacji,
– oświadczenie, że UP im. Jana Grodka w Sanoku będzie podstawowym miejscem pracy,
– oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
– oświadczenie o przestrzeganiu zasad praw autorskich i własności intelektualnej w trybie art.116 ust.7
5. Wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę: pełny etat, umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony
6. Miejsce składania dokumentów
Dokumenty w kopercie (z dopiskiem na kopercie Dział Kadrowo-Płacowy -dokumenty do konkursu na stanowisko…
/Instytut/Zakład……) należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym (obowiązuje data wpływu dokumentów) na adres:
Dział Kadrowo-Płacowy, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok ,
Dział Kadrowo-Płacowy – budynek A, pok.208, w godz. 8:00-15:00

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę up-sanok.edu.pl.