adiunkt dydaktyczny

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne, Instytut Nauk Przyrodniczych
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Instytucja: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne., Instytut Nauk Przyrodniczych

Miasto: Skierniewice

 

Stanowisko: adiunkt (stanowisko dydaktyczne)

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę

Dziedzina nauki:  nauki rolnicze

Dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo

 

Data ogłoszenia: 22.07.2022 r.

Termin składania ofert: 02.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.09.2022 r. (zatrudnienie od 01.10.2022 r.)

 

Link do strony uczelni: www.pusb.pl

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy: 46 8344001 lub e-mail: rektorat@pusb.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji drogą elektroniczną podpisanych podpisem zaufanym lub podpisem certyfikowanym.

 

Słowa kluczowe: ogrodnictwo

 

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2020.85 z późn zm..)

Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Wymagany jest co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji naukowej lub uczelniach akademickich na kierunku ogrodniczym. Od Kandydata oczekujemy wiedzy, doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w aspekcie praktycznym, popartym zrealizowanymi projektami i zajęć dydaktycznych w zakresie warzywnictwa i zielarstwa tak w produkcji polowej jak i pod osłonami.

 Oczekujemy doświadczenia w realizacji prac dyplomowych inżynierskich
i licencjackich z obszaru nauk ogrodniczych.

Ze względu na praktycznych profil kształcenia w uczelni Kandydat powinien posiadać doświadczenie we  współpracy z producentami roślin ogrodniczych.

 

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,

·         CV,

·         druki dostępne  na stronie www Uczelni:

–        kwestionariusz osobowy,

–        oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,

–        oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy,

–        zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

–        informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

·         informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),

·         wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma 
w CV lub kwestionariuszu osobowym):

1) dorobek w pracy naukowej (lub artystycznej),

2) dorobek w pracy dydaktycznej,

3) dorobek w pracy organizacyjnej,

4) przebieg zatrudnienia,

5) wykształcenie – kserokopie dyplomów.

Informacje dodatkowe:

1.      W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

2.      Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.

3.      Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

4.      Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.

5.       Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na epiecek@pusb.pl