adiunkt (dydaktyczny)

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Instytucja: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Kolegium Społeczno – Ekonomiczne, Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie.

Miasto: Skierniewice

 

Stanowisko: adiunkt (stanowisko dydaktyczne)

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełny etat.

Dziedzina nauki:  społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie.

 

Data ogłoszenia: 08.06.2022 r.

Termin składania ofert: 08.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.07.2022 r. (zatrudnienie od 01.10.2022 r.)

 

Link do strony uczelni: www.pusb.pl

 

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy: 46 8344001 lub e-mail: rektorat@pusb.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji drogą elektroniczną podpisanych podpisem zaufanym lub podpisem certyfikowanym.

 

Słowa kluczowe: międzynarodowe stosunki wojskowe, historia bezpieczeństwa wewnętrznego, system bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, kultura organizacyjna.

 

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2020.85 z późn zm..)

posiadać stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie,
posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach związanych
z bezpieczeństwem;
posiadać doświadczenie dydaktyczne z obszarów związanych
z bezpieczeństwem państwa, a w szczególności organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, funkcjonowania służb specjalnych, geopolityki, analizy zagrożeń;
mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich,
posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich, magisterskich.
 

 

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,

·         CV,

·         druki dostępne  na stronie www Uczelni:

–        kwestionariusz osobowy,

–        oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,

–        oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

–        zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),

·         wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma w CV lub kwestionariuszu osobowym):

1) dorobek w pracy naukowej,

2) dorobek w pracy dydaktycznej,

3) dorobek w pracy organizacyjnej,

4) przebieg zatrudnienia,

5) wykształcenie – kserokopie dyplomów.

Informacje dodatkowe:

1.      W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

2.      Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.

3.      Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

4.      Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.

5.       Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pusb.pl