adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 66/2021/NA/WNP/INoZ

Słowa kluczowe: kartograficzne badania środowiskowe, tereny antropogenicznie zmienione, teledetekcja naziemna, lotnicza i satelitarna, termowizja w podczerwieni, obsługa programów GIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, szczególnie w zakresie geologii, na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz
 • publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także przygotowanie doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Geologia, Geologia Stosowana, Inżynieria Zagrożeń Środowiska, Aquamatyka, zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespoły badawcze w Instytucie Nauk o Ziemi,
 • wykonywanie prac organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku udokumentowane publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR),
 • aktualny Wysokopunktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w tym także jako pierwszy lub drugi autor,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów krajowych i międzynarodowych oraz udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza potwierdzona wspólną publikacją naukową z listy JCR,
 • udokumentowane uczestnictwo w zagranicznych wymianach, stażach i konferencjach naukowych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych potwierdzona publikacjami z listy JCR,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej w języku polskim lub angielskim,
 • umiejętność pracy z bazami danych przestrzennych i geologicznych,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do wizualizacji danych środowiskowych (np. Corel DRAW, Agisoft, Metashape), potwierdzona zaświadczeniami lub publikacjami naukowymi, w których wykorzystano te oprogramowania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • praktyczna znajomość metod badawczych w zakresie teledetekcji naziemnej i lotniczej oraz termowizji w podczerwieni, potwierdzona publikacjami z listy JCR, oraz umiejętność obsługi aparatury wymienionych metod badawczych,
 • znajomość oprogramowania GIS, w tym QGIS, ArcGIS, ArcGIS Online oraz ENVI,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej i terenowej w zakresie geologii środowiskowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego,
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line,
 • udział w projektach dla otoczenia społecznego i gospodarczego,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,  
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 25 grudnia 2021r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 22 lutego 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl