adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Sosnowiec
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Statystyki Medycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.sum.edu.pl   

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    tytuł zawodowy magistra farmacji lub ukończone studia magisterskie w zakresie analityki medycznej, matematyki, informatyki, chemii, fizyki lub pokrewne

2.    stopień doktora nauk farmaceutycznych lub nauk medycznych

3.    pierwszy autor w co najmniej dwóch publikacjach oryginalnych, opublikowanych
w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach  Ministra ds. szkolnictwa wyższego,

4.    autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 140 pkt. ministerialnych, zgodnie z rokiem ich wydania  oraz sumaryczny IF co najmniej 10,

5.    doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

6.    udokumentowana działalność organizacyjna,

7.    biegła znajomość pracy w środowisku MS Office,

8.    znajomość oprogramowania statystycznego Statistica firmy Statsoft, programu Origin oraz ChemSketch,

9.    zainteresowanie poznawaniem nowych metod statystycznych i ich aplikacji do badań naukowych,

10. dodatkowy atut – znajomość pracy w laboratorium,

11. w  przypadku   cudzoziemców   wymagana  jest   znajomość  języka   polskiego  w  mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.    plan rozwoju naukowego,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

 

Wymagane oświadczenia:

1.    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.    oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.    oświadczenie o:

a)        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Zakładzie Statystyki Medycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 21.06.2023  r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w KancelariiŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20 83 549, 32 20 83 583.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki