adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 24/2021/NA/WNP/INoZ/p-d

Słowa kluczowe: geochemia organiczna, związki polarne, węgle brunatne, torfy, niedojrzała materia

organiczna, derywatyzacja, sacharydy, naturalne i antropogeniczne związki organiczne, spalanie

biomasy, zanieczyszczenie gleby i powietrza związkami organicznymi

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu,
 • wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. doktorat z dziedziny nauk o Ziemi, chemii lub pokrewnych,
 2. płynna znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub C1),
 3. doświadczenie w pomiarach GC-MS a w szczególności HP-LC-MS (mile widziane),
 4. czynny udział w życiu naukowym (konferencje, workshopy, kontakty międzynarodowe),
 5. udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
 6. udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów do międzynarodowych periodyków naukowych,
 7. udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach o wysokich współczynnikach wpływu,
 8. doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku lub chemii,
 9. dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku lub pokrewnych (np. indeksowany w
 10. bazach Scopus, Web of Science),
 11. doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 12. doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 13. umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim, udokumentowane publikacje jako autor wiodący lub korespondencyjny,
 14. umiejętność wykorzystania metod statystycznych (mile widziana).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. mobilność i gotowość do realizowania krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych o charakterze naukowym,
 2. samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 3. umiejętność współpracy w zespole badawczym.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (15 miesięcy), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia
 • emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 27 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27 września 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści

klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając

przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest

dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia

naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji

dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl