starszy wykładowca

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszego Wykładowcy
lub Wykładowcy
w Instytucie Psychologii
Miejsce pracy: Poznań

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Od kandydatów oczekujemy:
 posiadania stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub tytułu zawodowego magistra psychologii;
 dorobku naukowego z zakresu psychologii klinicznej (dorosłego lub dziecka) lub neuronauki/psychofizjologii, psychologii rozwoju człowieka, psychologii zarządzania i marketingu, psychologii ogólnej, udokumentowanego:
1. punktowanymi publikacjami, w tym przynajmniej jedna publikacja naukowa w czasopiśmie z listy B (wykaz MNiSW);
2. aktywnym udziałem w konferencjach (naukowych lub ukierunkowanych na zastosowania wiedzy psychologicznej).
 dużego doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć;
 doświadczenia w organizacji badań lub procesu nauczania;
 udokumentowanego doświadczenia w zakresie praktyki psychologicznej (w tym w psychoterapii albo w pracy z grupą, szkoleniach, treningach);
 aktywnego angażowania się w sprawy organizacyjne wydziału;
 bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy;
 deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych (dotyczy tylko aplikacji na stanowisko starszego wykładowcy).

Pracownikom oferujemy:
 konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii;
 elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 podanie o przyjęcie do pracy, adresowane do Rektora Uniwersytetu SWPS;
 CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań oraz zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”;
 list motywacyjny wraz ze wstępną koncepcją aktywności akademickiej i organizacyjnej w ramach uczelni, z odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (do 3000 znaków);
 kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora lub dyplomu magistra.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres praca@swps.edu.pl z tytułem wiadomości: „Starszy Wykładowca w Instytucie Psychologii”.

Termin składania dokumentów upływa 30 maja 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 czerwca 2018 roku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem dziekan.poznan@swps.edu.pl

Regulamin konkursu:
https://www.swps.pl/images/2015/Aktualnosci/2017_Regulamin_konkurs%C3%B3w_na_stanowiska_naukowo-dydaktyczne_i_dydaktyczne_2017_1.pdf