Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Katedra Nauk Ogólnokształcących, Wydział Lotnictwa LAW
Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Miejsce: Dęblin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r., poz. 742 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: elektrotechnika, lub w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku co najmniej wykładowcy
 • Posiadanie bogatej wiedzy z elektroniki, elektrotechniki, automatyki i metrologii elektrycznej – najlepiej popartą odpowiednimi świadectwami (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących: urządzeń elektrycznych, obwodów elektrycznych
 • Doświadczenie w zakresie pracy ze studentami, słuchaczami i prowadzenia prac badawczych
 • Posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych w placówkach dydaktycznych lub uczelniach wyższych
 • Posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych
 • Współorganizowanie przedsięwzięć naukowych w katedrze i uczelni
 • Publikowanie wiedzy w literaturze fachowej
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowo-badawczych, seminariach oraz innych formach wymiany wiedzy
 • Realizacja procesu dydaktycznego zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjno-dydaktycznym i programami kształcenia
 • Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej obiektów katedry i bazy dydaktycznej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z podchorążymi, studentami oraz słuchaczami kursów wojskowych
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu i modernizowaniu programów kształcenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Listu motywacyjny (podanie o zatrudnienie) skierowane do J. M. Rektora-Komendanta
 • Kwestionariusz osobowy
 • Aktualne CV
 • Kopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 • Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające posiadane inne kwalifikacje szczególne
 • Informacja o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada
 • Oświadczenie, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, którego wzór jest załączony pod ogłoszeniem, w przypadku, kiedy z własnej inicjatywy przekazuje w dokumentach aplikacyjnych dotyczące go dane osobowe, które ujawniają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kancelaria Jawna Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Nauk Ogólnokształcących Wydziału Lotnictwa LAW”