Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nauczanie języka niemieckiego jako obcego, prowadzenie zajęć
literaturoznawczych

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat.

Mile widziane

 • natywny użytkownik języka niemieckiego
 • oddelegowanie do pracy na UJ przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie nauczania literatury niemieckojęzycznej oraz dydaktyki języka niemieckiego jako obcego
 • doświadczenie w prowadzeniu różnych form zajęć akademickich: wykładów, ćwiczeń, zajęć opcjonalnych

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora – jeżeli kandydat posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • opinia o pracy dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki