Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685,00 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Starszy wykładowca do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo teatru lalek w zakresie techniki mowy ze szczególnym uwzględnieniem mowy scenicznej związanej ze sztuką teatru ożywionej formy i logopedii artystycznej w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Filii w Białymstoku.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz określone w Statucie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, tj.:
 • 1) posiada tytuł magistra sztuki w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych;
 • 2) posiada udokumentowany dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki w zakresie mowy scenicznej związanej ze sztuką teatru ożywionej formy ze szczególnym uwzględnieniem logopedii artystycznej i mowy scenicznej;
 • 3) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • 4) inne wymagania stawiane kandydatowi: minimum 5 letnią praktykę w uczelni wyższej o profilu teatralnym, minimum 10 letnią praktykę zawodową w dziedzinie logopedii i techniki mowy.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki wynikające ze stanowiska nauczyciela akademickiego określone w § 19 ust. 1 Regulaminu Pracy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
 • 1) Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego, o którym mowa w §22, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • 2) Inne prace związane z procesem dydaktycznym, w tym:
 • a) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
 • b) udział w przeprowadzaniu oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta,
 • c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu kształcenia studentów,
 • d) przeprowadzenie konsultacji,
 • e) dyżury dydaktyczne,
 • f) kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad takimi praktykami,
 • g) pełnienie funkcji opiekuna roku,
 • h) opieka nad studentem studiującym wg indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową,
 • i) opieka nad kołami naukowymi,
 • j) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • k) przygotowanie studentów do udziału w konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych,
 • l) przygotowanie wzorów opisów przedmiotów (sylabus),
 • m) terminowe sporządzanie dokumentacji USOS,
 • n) opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej.
 • 3) Opracowywanie lub wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia;
 • 4) Upowszechnianie wyników działalności dydaktycznej w postaci podręczników, skryptów i innych materiałów dydaktycznych;
 • 5) Prace służące zapewnianiu jakości kształcenia, w tym pozyskiwanie na rzecz uczelni akredytacji krajowych i międzynarodowych;
 • 6) Pozyskiwanie lub realizację projektów dydaktycznych, popularyzację nauki lub twórczości artystycznej.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby kandydujące zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: 1) zgłoszenie udziału w konkursie,
 • 2) kwestionariusz osobowy osoby kandydującej (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
 • 3) CV,
 • 4) oryginał lub odpis dyplomu magistra w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych lub inny dokument poświadczający uzyskanie równorzędnego tytułu,
 • 5) dokumentację dorobku artystycznego oraz opis działalności dydaktycznej,
 • 6) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 7) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/),
 • 8) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).