Stypendysta stanowisko badawcze

Instytut Nauk Humanistycznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: Umowa o stypendium
 • Wynagrodzenie: 3000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)

Jak pisanie tekstu autobiograficznego wpływa na nas jako autorów? Jak zmienia się nasze postrzeganie siebie, gdy sporządzamy życiorys, dziennik, pamiętnik czy choćby wpis na media społecznościowe o osiągnięciu, z którego jesteśmy dumni?

Projekt badawczy skupia się na nowym gatunku tekstu akademickiego – opisie wpływu. Opisy wpływu to dokumenty przekazywane przez badaczy akademickich do okresowej oceny. Zmuszają naukowców do zastanowienia się nad wpływem ich pracy na rzeczywistość pozauniwersytecką (edukację, kulturę, dyskurs polityczny, gospodarkę) i do przekonującego przedstawienia tego wpływu. „Wpływ” (impact) stał się kluczowym pojęciem w ocenie nauki w ciągu ostatniej dekady. Jego ocena może stanowić nawet 25 proc. oceny końcowej ocenianej jednostki.

Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Nasze wymagania

 • Status uczestnika (-czki) studiów doktoranckich lub doktoranta (-tki) w szkole doktorskiej, lub studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa/filologii, psychologii, socjologii lub innych zbliżonych nauk społecznych lub humanistycznych)
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie i redagowanie tekstów w tym języku
 • Zaawansowana znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną konwersację w mowie i piśmie
 • Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie szkolnictwem wyższym, ewaluacją, socjologią instytucji, nauką, metodami korpusowymi

Zakres obowiązków

 • Badanie instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii, w tym: pomoc kierownikowi projektu w opracowaniu badania i przygotowaniu kwestionariusza; dystrybucja kwestionariusza w instytucjach i zbieranie odpowiedzi analiza danych; przygotowanie raportu z analizy danych
 • Analiza korpusu danych ze studium przypadku wpływu, w tym: pomoc kierownikowi projektu w projektowaniu badania; przygotowywanie danych do analizy; analiza danych (transkrypcja, kodowanie, przygotowanie raportu na temat wzorców narracyjnych, tematów, słów kluczowych, różnic między zestawami danych itp.); przygotowanie raportu z badania
 • Opcjonalnie: udział w opracowaniu wyników konkretnej części projektu w formie artykułu badawczego, we współautorstwie z kierownikiem projektu, w zależności od zainteresowania studenta

Oferujemy

 • Umowę stypendialną w ramach Stypendium Naukowego NCN na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 lub 18 miesięcy, w zależności od rozwoju projektu)
 • Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto (odejmowane jest ubezpieczenie ZUS, stypendium nie jest opodatkowane)
 • Pracę w wymiarze 10-13 godzin tygodniowo
 • Pracę w przyjaznym i profesjonalnym otoczeniu
 • Wsparcie mentorskie i możliwość rozwoju kompetencji badawczych
 • Niezbędny sprzęt komputerowy do pracy
 • Rozwój doświadczenia akademickiego (udział w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych, oraz współautorstwo publikacji naukowych w renomowanych czasopismach)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe, zawierające w szczególności: opis osiągnięć naukowych; udział w projektach naukowych, warsztatach i szkoleniach naukowych; otrzymane stypendia, nagrody związane z działalnością naukową
 • Dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta studiów magisterskich (w przypadku braku statusu uczestnika (-czki) studiów doktoranckich)
 • Dokument potwierdzający posiadanie statusu uczestnika (-czki) studiów doktoranckich lub doktoranta (-tki) w szkole doktorskiej z dziedziny językoznawstwa/filologii, psychologii socjologii lub innych zbliżonych nauk społecznych lub humanistycznych

Załączniki