Asystent

Studium Nauki Języków Obcych
Akademia Morska w Szczecinie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 1-2       70-500 Szczecin

telefon (+48 91) 480-93-77    fax (+48 91) 480-93-77

www.am.szczecin.pl         snjo@am.szczecin.pl

 

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Nauki Języków Obcych

 

Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Nauki Języków Obcych (1 etat).

 

Od kandydata wymaga się:

·      Dyplomu magistra filologii angielskiej (w przypadku kandydatów spoza UE wymagana nostryfikacja dyplomu)

·      Pełnej dyspozycyjności (zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  Akademii Morskiej w Szczecinie –  wszystkie specjalności, do 10 godzin w soboty i niedziele; 10 tygodni – styczeń-marzec; 8-10 godzin dziennie, zastępstwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; praca wymaga znacznego wysiłku głosowego); możliwa praca zdalna na platformie Moodle oraz MS Teams

·      Obcokrajowcy: wymagana znajomość języka polskiego na poziomie B1.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

·      CV,

·      Kopie odpisu dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·      Informacje o przebiegu pracy zawodowej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

 

Termin przyjmowania dokumentów:                                         22.06.2022 – 29.06.2022

Termin składania dokumentów upływa z dniem                  29.06.2022, godz. 15.00  

Termin rozstrzygnięcia konkursu:                                              08.07.2022

 

Dokumenty należy składać w Studium Nauki Języków Obcych (w przypadku obcokrajowców wymagane jest tłumaczenie przysięgłe), pokój 168, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub przesłać na adres: Studium Nauki Języków Obcych, pok. 168, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

W tytule prosimy wpisać: ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY.

Wynik konkursu zostanie podany dnia 11.07.2022r. na stronach internetowych Uczelni.

 

Akademia Morska w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania Konkursu przez Rektora AM bez podania przyczyn.

 

Akademia Morska w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia tylko wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 04.07.2022 – 07.07.2022 (w siedzibie SNJO lub zdalnie).

 

Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy w Akademii Morskiej w Szczecinie. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor AM po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

W CV prosimy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-  2,
70-500 Szczecin, tel.: (91) 48 09 400, e-mail: am@am.szczecin.pl

2. Mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: iod@am.szczecin.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22  Kodeksu pracy oraz §1  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, np. w formie oświadczenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Prorektor ds. Kształcenia

              /podpis/

dr inż. Grzegorz Stępień

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.am.szczecin.pl.