1 asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Instytucja: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Termin składania ofert: 20.10.2022 r.

Słowa kluczowe: technologie informacyjne, technologie webowe, neuroanalizy poznawcze, neuronauka poznawcza.

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (w zakresie informatyki w zarządzaniu) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.      oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.      wniosek o zatrudnienie;

3.      życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4.      potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego magistra z zakresu informatyki technicznej lub ekonomicznej, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.      informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;

6.      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

7.      zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);

8.      dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego (oryginały lub potwierdzone kopie certyfikatów lub świadectw).

 

Wymagania:

1.      Posiadanie stopnia magistra w zakresie informatyki technicznej lub ekonomicznej,

2.      Znajomość języka polskiego i angielskiego w piśmie i mowie w stopniu co najmniej komunikatywnym,

3.      Wiedza z zakresu poniższych obszarów:

·         Technologie informacyjne,

·         Technologie webowe (HTML, CSS, JavaScript, PHP)

·         Znajomość frameworków programistycznych (Laravel, Bulma),

·         Znajomości programów statystycznych – np. Matlab, Statistica

·         Znajomość środowisk programistycznych (np. Visual Studio, Docker),

·         Znajomość baz danych i języka SQL,

·         Znajomość algorytmów i struktur danych.

4.      Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.

5.      Dodatkowym atutem będzie udział w konferencjach naukowych.

6.      Dodatkowym atutem będzie także posiadanie wiedzy z zakresu neuroanaliz poznawczych, posiadanie doświadczenia w pracy ze środowiskiem do przeprowadzania badań (np. Imotions) oraz sprzętem pomiarowym (np. Elektroencefalografem, Eyetracker itp.).

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8, pok. 206

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20.10.2022 r.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Załączniki