1 asystent

Wydział Sztuki Mediów
Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

REKTORA

Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Asystent/ka

w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
w Katedrze Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

·         posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra;

·         posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w zakresie nauczania fotografii;

·         umiejętność pracy w studiu fotograficznym, w tym z aparatami wielkoformatowymi

·         znajomość teorii fotografii

·         dorobek artystyczny z zakresie fotografii;

 

 

Wymagane dokumenty:

·         zgłoszenie udziału w konkursie,

·         życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy,

·         odpis dyplomów ukończenia studiów,

·         opis osiągnięć naukowych i artystycznych popartych dokumentacją,

·         oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,

·         oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·         wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu),

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28.11.2022 do godziny 12:00

Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.11.2022

Ogłoszenie wyniku konkursu: 29.11.2022

Miejsce składania dokumentów: dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: ewa.hajdasz@akademiasztuki.eu. W tytule maila proszę wpisać: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA/KI w KATEDRZE FOTOGRAFII

 

Uwaga: Akademia Sztuki nie zapewnia mieszkania kandydatom spoza Szczecina

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu, prowadzonego przez Akademię Sztuki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730)”.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji funkcji informacyjnej. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Załączniki