1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Prorektor ds. Kształcenia

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
 w grupie pracowników dydaktycznych
 w Zakładzie Matematyki
 (1 etat, czas określony)

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie AMS.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

–        absolwent studiów I i II stopnia kierunku Matematyka,

–        doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

–        biegła znajomość języka polskiego,

–        dobra znajomość języka angielskiego,

–        gotowość do pracy w zespole.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

–        ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–        posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

–        nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–        korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–        podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy,

–        życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–        dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

–        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

 

            Dokumenty należy składać do 09.09.2022 r. drogą pocztową na adres Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub mailowo imfich@am.szczecin.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 369.

            Termin rozstrzygnięcia konkursu 21.09.2022 r.

O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany dnia 22.09.2022 r. drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego „RODO”, informujemy, że: 

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel.: (91) 48 09 400, e-mail: am@am.szczecin.pl 

2.       Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@am.szczecin.pl 

3.       Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane podane m.in. w CV, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4.       Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie np. w formie oświadczenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5.       Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich. 

6.       Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

7.       Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.”

 

Prorektor ds. Kształcenia

dr inż. Grzegorz Stępień

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imfich@am.szczecin.pl