2 stanowiska asystenta

Instytut Psychologii
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

liczba etatów: 2

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawy do dalszego postępowania.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1)  oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania)

2)  wniosek o zatrudnienie;

3)  życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4)  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra, dyscyplina: psychologia; lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione  tłumaczenie  dokumentów  na  język  polski  oraz  zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;

5)  ewentualne informacje o dorobku naukowym i wykaz publikacji;

6)  ewentualnie dokument potwierdzający doświadczenie dydaktyczne;

7)    ewentualna opinia dotychczasowego przełożonego o kandydacie (promotora pracy magisterskiej lub promotora doktoratu o kandydacie);

8)  oświadczenie informujące, ze Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (formularz do pobrania);

9)   zgody kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożone na formularzu dostępnym na stronie;

10)   znajomość języka polskiego jest wymagana w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca).

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Psychologii

ul. Krakowska 69

71-017 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa dnia: 12.09.2022 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@usz.edu.pl