adiunkt

Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

liczba etatów: 1

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego,   a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania)

2)  wniosek o zatrudnienie;

3)  życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4)  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora z nauk o polityce                     
i administracji lub nauk o bezpieczeństwie, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;

5) oświadczenie informujące, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy
kandydata (formularz do pobrania);

6) zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych                       z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie;

 

Wymagania:

1)  Posiadanie stopnia doktora z nauk o polityce i administracji lub nauk o bezpieczeństwie

2)  Biegła znajomość języka polskiego

3)  Znajomość co najmniej jednego języka obcego

4)  Wiedza z poniższych obszarów:

·                ochrona osób i mienia,

·                bezpieczeństwo lokalne i  regionalne,

·                ruchy radykalne, 

·                cyberbezpieczeństwo.

5)  Doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne lub
     bezpieczeństwo narodowe

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut  Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa dnia: 31.08.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.prys@usz.edu.pl