adiunkt

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Szczecin, dnia 8 czerwca 2021 r.

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w wymiarze pełnego etatu

w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych ZUT

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych.

Podstawowymi zadaniami przyszłego pracownika Studium będą:

–        prowadzenie zajęć z przedmiotów humanistyczno-społecznych                                                   w szczególności etyki (m.in. etyka biznesu, etyka zawodowa, bioetyka)                          i psychologii (m.in. psychologia społeczna, komunikacja interpersonalna);

–        działalność organizacyjna na rzecz Uczelni (w szczególności mobilność                                  i elastyczność związana z prowadzeniem zajęć w różnych lokalizacjach uczelni).

Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)    wymagane wykształcenie: tytuł doktora nauk humanistycznych lub społecznych;

2)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

3)    wykazanie osiągnięć dydaktycznych w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów lub pokrewnych na studiach I i II stopnia;

4)    wykazanie kompetencji i gotowości do prowadzenia zajęć z ww. przedmiotów lub pokrewnych w języku angielskim

5)    wykazanie aktywności organizacyjnej w dotychczasowej karierze zawodowej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    wniosek o zatrudnienie,

2)    C. V.,

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych,

5)    wykaz dorobku zawodowego,

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)    udokumentowaną znajomość języka angielskiego,

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

70-311Szczecin, al. Piastów 48 (pok. 519)

tel. +48 91 449 48 32

 

Termin składania dokumentów: 9 lipca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 16 lipca 2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.    pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.    telefonicznie: 091 449 4924,

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na azollner@zut.edu.pl