Adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

                                                                      Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
                                  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego)
                                          w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub równorzędnego ze specjalizacją w hydrogeologii (ewentualnie w geologii inżynierskiej, ale z wiedzą i doświadczeniem z zakresie hydrogeologii) oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia następujących zajęć dydaktycznych: hydrogeologia (wykłady i ćwiczenia), geologia inżynierska (wykłady i ćwiczenia), ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geologia inżynierska i hydrogeologia), warsztaty geotechniczne.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574 ze zm.) (formularz do pobrania),
2.       wniosek o zatrudnienie,
3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),
4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym, 
5.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),
6.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),
7.       informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),
8.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),
9.       znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
10.    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zatrudnienie od nowego roku akademickiego – 1 października 2022 r.
Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na poniżej wskazany adres:

Uniwersytet Szczeciński
Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze
ul. Mickiewicza 16 (pok. 220)
70-383 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 12.09.2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.usz.edu.pl.