Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Informatyki Katedra Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy  naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych) zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy wsparcie w rozwoju naukowym, możliwość udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

Od kandydata wymagany jest:

·        stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Matematyka (preferowana specjalność matematyka stosowana) lub w dyscyplinie Informatyka lub dyscyplinie pokrewnej;

·        znajomość zagadnień z obszaru analizy matematycznej, statystyki, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, optymalizacji, modelowania i symulacji;

·        predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej;

·        znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę naukową;

·        publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym;

·        kierowanie lub uczestnictwo w projektach krajowych lub międzynarodowych;

·        wskazana umiejętność programowania w jednym z języków: Python, R, Matlab;

·        plan dalszej pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) C.V.,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

5) udokumentowana znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

7) program zamierzeń kandydata na stanowisku adiunkta,

8) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) – Załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy przesłać  pocztą na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki – Kancelaria pok. 32, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1  – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

………………………………..

Czytelny podpis kandydata

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.     – pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub  e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.     – telefonicznie: 091 449 4924,

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.     Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. informacją

 

………………………………………

Czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwisniewska@wi.zut.edu.pl