adiunkt (w zakresie językoznawstwa angielskiego)

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (filologia angielska) w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego,
liczba etatów: 1
dyscyplina naukowa: językoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagania wobec kandydata:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie językoznawstwa,
• ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej,
• udokumentowany dorobek naukowy, mile widziane publikacje w wiodących czasopismach naukowych,
• doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego, gotowość do prowadzenia różnych zajęć
anglistycznych w tym praktycznej nauki języka angielskiego,
• gotowość do prowadzenia zajęć w ciągu całego tygodnia oraz na studiach niestacjonarnych w weekendy zjazdowe,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
• zgoda na zatrudnienie tylko na podstawowy etat.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Instytut Językoznawstwa US, ul. Mickiewicza 18, pok. 312, 70-383 Szczecin, e-mail: jezykoznawstwo@usz.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.06.2023 r.

Załączniki