asystent

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm. ) i w Statucie AM.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

–         tytuł zawodowy magistra w jednej z dyscyplin: inżynieria lądowa i transport, geodezja i kartografia, geografia, nauki o Ziemi i środowisku

–         dobra znajomość następujących zagadnień: systemy informacji przestrzennej, modelowanie i przetwarzanie geodanych, infrastruktura informacji przestrzennej, geoinformatyka

–         dobra znajomość oprogramowania GIS

–         dobra znajomość języka angielskiego

–         dobra znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim)

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym:

–         ma pełną zdolność do czynności prawnych

–         posiada kwalifikacje określone w Ustawie

–         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne

–         korzysta w pełni z praw publicznych

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–         podanie, CV i kwestionariusz osobowy

–         oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje  lub uwierzytelnione kopie (do wglądu)

–         informacje o przebiegu pracy zawodowej

–         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Akademię Morską w Szczecinie.

 

Dokumenty należy składać do 09.09.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej
w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4809310

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu  12.09.2022r.

 

O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany dnia 13.09.2022 r. drogą mailową lub telefoniczną.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dn@am.szczecin.pl