adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień doktora nauk biologicznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie);

 

 

– spełniają warunki określone w sekcji III punkt 4 https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-45_2019.pdf;

 

 

– posiadają znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych;

 

 

– doświadczenie w zakresie biologii molekularnej roślin lub mikroglonów (analizy białek, interakcje białko-białko, analiza ekspresji genów) lub biologii komórki roślinnej;

 

 

– doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (klonowanie, opcjonalnie system CRISPR/Cas9) lub biochemii (izolacja i analiza białek);

 

 

– doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych;

 

 

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office;

 

 

– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie prac naukowych oraz staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych.

 

 

Do zadań należeć będą: prowadzenie analiz molekularnych związanych z projektem (immunoprecypitacja, wykrywanie specyficznych białek, analiza interakcji białko-białko), analiza komórkowa powstawania i degradacji kropli tłuszczu u Nannochloropsis oceanica,    hodowli roślin Arabidopsis thaliana, opanowanie techniki CRISPR/Cas9 (hands-on training pod opieką kierownika projektu) i jej zastosowanie do generowania mutantów roślinnych i mikroglonów za pomocą CRISPR/Cas9, analiza mutantów rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), jak również izolacja i analiza kwasów tłuszczowych, opracowanie i publikacja otrzymanych wyników, udział w konferencjach.

 

 

Konkurs nr ICNT/K/8/2021

 

 

Stanowisko finansowane z projektu pod nazwą: „Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za homeostazę triacyloglicerolu u mikroglonów i roślin oleistych” (NCN, OPUS 19, UMO-2020/37/B/NZ9/00007).

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.