adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień doktora nauk biologicznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) w zakresie biologia, mikrobiologia lub biotechnologia;

– doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych prawidłowych i nowotworowych, ludzkich i zwierzęcych;

– doświadczenie w hodowli patogenów;

– doświadczenie w obrazowaniu komórek przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej;

– doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem cytometru przepływowego;

– doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem technik PCR, Real Time PCR, RTqPCR;

– umiejętność prowadzenia hodowli bakterii oraz ich identyfikacji;

– umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego;

– znajomość technik spektroskopowych: UV-VIS,    IR oraz Ramana;

– znajomość technik elektroforezy w tym elektroforezy kapilarnej;

– samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych;

– samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy;

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych;

– doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową A+;

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office.

 

 

Opis zadań:

Hodowla oraz analiza komórek bakteryjnych i wirusów za pomocą elektroforezy kapilarnej, cytometrii przepływowej i mikroskopii elektronowej, np. SEM. Upowszechnianie wyników w postaci publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych.

 

 

Zatrudnienie finansowane z projektu: „Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”, konkurs: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.