asystent- grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 3 600 zł brutto/miesiąc zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. tytuł magistra fizyki lub stopień doktora nauk fizycznych lub tytuł w pokrewnych dziedzinach,
2. udokumentowane doświadczenie z zakresu fizyki teoretycznej,
3. podstawowa znajomość zagadnień optyki kwantowej,
4. znajomość podstaw programowania w wybranym języku lub z wykorzystaniem platform Matlab, Mathematica,
5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Planowane zatrudnienie: 1.02.2023 – 31.12.2023
Wynagrodzenie: 3 600 zł brutto/miesiąc

Zatrudnienie w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym “Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu 
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Dokumenty do pobrania: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4275

Dodatkowe informacje: Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.12.2022. Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres karolina@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „WFAiIS-3/KMK/2022„. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.