Adiunkt-grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki/optyki/elektroniki/informatyki/matematyki lub pokrewnej.
2. Doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów obrazowania (w tym optyki otwartej, optyki światłowodowej, optomechaniki, optoelektroniki, systemów detekcji światła) i/lub doświadczenie w analizie danych (przetwarzanie obrazów i sygnałów, CPU/GPU).
3. Osiągnięcia naukowe i/lub przemysłowe (R&D) w dziedzinie inżynierii optycznej i/lub w dziedzinie optycznego obrazowania biomedycznego i/lub przetwarzania danych i obrazów.
4. Znajomość tworzenia oprogramowania (LabView, Python, Matlab, C++, C#, itp.)
5. Bardzo dobry poziom komunikacji w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz dobre umiejętności prezentacji.
6. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w zespole multidyscyplinarnym.
7. Opcjonalnie: znajomość oprogramowania do projektowania układów optycznych (preferowane Zemax, inne dopuszczalne).

Okres zatrudnienia: 8 miesięcy.
Data rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023.

Zatrudnienie w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych, Działanie 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Formularze do pobrania: https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4296

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres maciej.szkulmowski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości „1/KBiIO/2023” lub „Zgłoszenie dotyczące oferty pracy nr 4296”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 5.02.2023. Planowane zatrudnienie od dnia 1.03.2023. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.