adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Tytuł lekarza weterynarii,

2. Stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria,

3. Udokumentowany dorobek naukowy w ww. dziedzinie badań,

4. Minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie,

5. Udokumentowane doświadczenie w zakresie chirurgii weterynaryjnej,

6. Udokumentowane umiejętności w zakresie laparoskopii weterynaryjnej,

7. Biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie) oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego,

8. Chęć rozwoju naukowego.

——————————————————————————————————–

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– odpis dyplomu doktorskiego

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i  Weterynaryjnych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, pokój 106, w terminie do dnia 31.10.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2022 r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.12.2022 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwnbiw@umk.pl