adiunkt – grupa dydaktyczna

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– dyplom doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;

– znajomość zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych uwarunkowań zarządzania organizacją, psychologicznych procesów podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, coachingu oraz mentoringu;

– znajomość i doświadczenie w zakresie psychologicznych uwarunkowań zarządzania, psychologicznych procesów podejmowania decyzji, komunikacji i negocjacji w biznesie; doświadczenie wynikające ze współpracy z biznesem w zakresie doradztwa, coachingu oraz mentoringu;

– doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym i deklarowana gotowość podjęcia zajęć w tym wykładów specjalistycznych, seminariów i ćwiczeń w przedmiotach z zakresu psychologii pracy, psychologicznych procesów podejmowania decyzji, komunikacji i asertywności w biznesie, umiejętności interpersonalnych;

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

– deklarowana gotowość zaangażowania w działania organizacyjne na Wydziale, w tym związane z promocją dydaktyczną, popularyzacją badań naukowych, opieką nad inicjatywami studenckimi;

– umiejętność pracy w grupie, kreatywność, aktywność.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na barbara.drygalska@umk.pl