adiunkt naukowo-dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

INSTYTUCJA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny
MIASTO: Toruń
STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DATA OGŁOSZENIA: 2021-12-22
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2022-01-24
SŁOWA KLUCZOWE: japonistyka, literatura japońska
OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące
kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania:
— dyplom magistra japonistyki;
— dyplom doktora nauk humanistycznych (preferowane w zakresie literaturoznawstwa japońskiego);
— dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w recenzowanych czasopismach i/lub wydawnictwach
naukowych;
— język polski jako język ojczysty;
— biegła znajomość języka japońskiego i angielskiego;
— doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (specjalistycznych i w zakresie języka
japońskiego) na poziomie akademickim.
Oczekiwania:
dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna wydziału
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający
najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
– oświadczenie stwierdzające, ze Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym
miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: a_bed@umk.pl w terminie do dnia 24.01.2021 r., do godz.
12:00.
Kontakt: a_bed@umk.pl
Procedura konkursowa:
etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 15.02.2022.
Planowane zatrudnienie od dnia 1.03.2021.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Formularze można pobrać pod adresem: http://www.umk.pl/oferty_pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a_bed@umk.pl