asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z profilem jednostki,

– posiadają udokumentowane zainteresowania naukowe zgodne z profilem jednostki,

– mają odbyty staż naukowy w ośrodku zagranicznym (co najmniej 3 mies.),

– posiadają doświadczenie prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,

– posiadają dorobek naukowy: co najmniej 9,0 IF oraz 500 pkt MNiSW,

– posiadają doskonałą umiejętność stosowania metod statystycznych,

– posiadają doświadczenie w pracy badawczej w laboratoriach inżynierii chemicznej,

– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.