asystent – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 7 600 PLN brutto
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Doświadczenie naukowe w teoretycznej lub eksperymentalnej optyce kwantowej.
2. Autorstwo publikacji z zakresu parametrycznego podziału częstości lub kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego.
3. Znajomość systemu algebry symbolicznej, np. Mathematica, i systemu służącego do obliczeń numerycznych, np. Matlab lub Python.
4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
5. Magister fizyki lub w dyscyplinie pokrewnej.

Okres zatrudnienia: 1.11.2022 – 31.10.2023
Wynagrodzenie: 7 600 PLN brutto

Zatrudnienie w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym “Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Link do dokumentów: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4225

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.09.2022. Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres kolenderski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „2/KFAMiO/2022„. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kolenderski@fizyka.umk.pl