asystent – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 5 706 zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
-dyplom magistra fizyki lub dziedzin pokrewnych,
-udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie teoretycznej optyki kwantowej lub fizyki atomowej i molekularnej, wskazane doświadczenie w modelowaniu problemów oddziaływania materii ze światłem,
-udokumentowane doświadczenie programistyczne w języku Python,
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-mile widziane doświadczenie we współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Stanowisko badawcze w ramach grantu QuantERA E²TPA: Exploiting Entangled Two-Photon Absorption kierowanego przez dr hab. Karolinę Słowik, prof.UMK.

Warunki zatrudnienia:
-umowa o pracę na stanowisku asystenta badawczego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy,
-wynagrodzenie 5 706 PLN brutto
-planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • podanie zaadresowane do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, JM Rektora UMK

     Formularze do pobrania: https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4349

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres: karolina@fizyka.umk.pl z adnotacja w temacie wiadomości:„1/KMK/2023″(nr oferty 4349). Termin nadsyłania ofert: 18.06.2023 r. Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2023 r. Kierownik grantu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.