Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

JEDNOSTKA:                                         Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

MIASTO:                                                 Toruń

STANOWISKO:                                     asystent – grupa dydaktyczna

DZIEDZINA:                                          dziedzina nauk humanistycznych – językoznawstwo,

DATA OGŁOSZENIA:                          2022-05-11

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         2022-06-10

LINK DO STRONY:                              http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=30

SŁOWA KLUCZOWE:                         język specjalistyczny, praktyczna nauka języka angielskiego, językoznawstwo

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

– tytuł magistra filologii angielskiej lub studiów lingwistycznych z językiem angielskim

lub – dla rodzimego użytkownika języka angielskiego – tytuł magistra (lub równoważny) studiów humanistycznych i uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako obcego lub uprawnienia dydaktyczne;

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

– doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkolnictwie wyższym;

– preferowane doświadczenie w zakresie języka specjalistycznego.

 

Oczekiwania:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku filologia angielska w zakresie języka specjalistycznego, praktycznej nauki języka angielskiego i wybranych przedmiotów językoznawczych,

– praca organizacyjna na rzecz wydziału.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 

 

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy przesłać na adres: zwojcik@umk.pl

lub: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń. Termin dostarczenia dokumentów: do 10.06.2022.

Kontakt: zwojcik@umk.pl@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022.

Planowane zatrudnienie: od dnia 1.10.2022.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

ADRES POCZTOWY, NA KTÓRY APLIKUJĄCY MOŻE PRZESŁAĆ DOKUMENTY, GDY NIE BĘDZIE CHCIAŁ SKORZYSTAĆ Z SYTEMU ON-LINE:            Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną  na adres: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń; termin dostarczenia dokumentów: do 10.06.2022.

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zwojcik@umk.pl