lektor języka francuskiego

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wymagania:

 • – tytuł magistra filologii romańskiej lub studiów lingwistycznych z językiem francuskim
 • lub – dla rodzimego użytkownika języka francuskiego – tytuł magistra (lub równoważny) studiów humanistycznych i uprawnienia do nauczania języka francuskiego jako obcego lub uprawnienia dydaktyczne;
 • – biegła znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie;
 • – preferowane doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania;
 • – preferowany rodzimy użytkownik języka francuskiego.

Oczekiwania:

 • – prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków filologicznych w zakresie praktycznej nauki języka francuskiego,
 • – praca organizacyjna na rzecz wydziału.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 •  – podanie
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • – życiorys zawodowy
 • – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • – informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • – oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)
 • – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów; etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego UMK: Dziekanat_Human@umk.pl w terminie do 27.05.2022. Kontakt: Dziekanat_Human@umk.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2022. Planowane zatrudnienie od 1.10.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Dziekanat_Human@umk.pl