profesor zwyczajny

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o tytuł zawodowy magistra psychologii

o stopień naukowy doktora w zakresie psychologii

o stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii

o tytuł profesora

o dorobek naukowy poświadczony międzynarodowymi publikacjami (bazy WoS, Scopus) w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii rozwoju poznawczego i psychologii języka

o biegłość w zakresie metodologii badań rozwoju poznawczego, w tym metodologii badań podłużnych

o aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

o kierowanie projektami naukowymi realizowanymi w ramach  grantów badawczych uzyskanych w ogólnokrajowych lub międzynarodowych konkursach (MNiSW, NCN, NCBiR, konkursy europejskie i inne)

o doświadczenie w zakresie opieki nad doktorantami

o doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii rozwojowej i psychopatologii rozwoju

o znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.