Asystent

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: weg Regulaminu wynagrodzeń instytucji
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Makroekonomii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony od 1.10. 2021 r. do 30.09. 2023 r. (dwa lata akademickie, z możliwością przedłużenia umowy); wysokość wynagrodzenia – według Regulaminu wynagrodzeń UG.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 lipca 2021 r., godz. 14.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 11 sierpnia 2021 r.

Słowa kluczowe: biznes, przedsiębiorczość, korporacje międzynarodowe, przywództwo menedżerskie, handel międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe, kapitał ludzki, fundraising, zarządzanie projektami.

Wymagania:

·         mają ukończone studia licencjackie i magisterskie o profilu ekonomicznym (lub jednolite magisterskie o profilu ekonomicznym),

·         mają udokumentowane konkretnymi działaniami zainteresowania ekonomią, biznesem, przedsiębiorczością, kapitałem ludzkim, strategią biznesu, innowacjami i/lub technologią,

·         posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie
i prowadzenie zajęć w tym języku,

·         posiadają doświadczenie w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych lub z zakresu zarządzania w języku angielskim na poziomie licencjackim lub magisterskim,

·         posiadają doświadczenie w prowadzenia zajęć w środowisku międzynarodowym,

·         posiadają udokumentowane doświadczenie z przygotowywania projektów rozwojowych lub badawczych (dla różnych grup użytkowników),

·         posiadają umiejętność pracy w zespołach skoncentrowanych na pracy badawczej,

·         posiadają umiejętności i doświadczenie w korekcie językowej publikacji naukowych w języku angielskim,

·         posiadają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Dodatkowymi atutami kandydata będą: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim o tematyce zbliżonej do przedmiotów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.nawrocka@ug.edu.pl