Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Sztuki
Uniwersytet Opolski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Wizualnych

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie tytułu magistra sztuki.
 2. Udokumentowany dorobek artystyczny w postaci udziału w wystawach, konkursach, akcjach artystycznych, realizacji z zakresu intermediów, malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni być przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Malarstwo, Rysunek, Grafika cyfrowa, Rysunek i ilustracja, Struktury wizualne, Intermedia.
 3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.
 4. Doświadczenie zawodowe w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej i intermediów.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych.
 6. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne w zakresie projektów artystycznych i wystawienniczych.
 7. Udział w warsztatach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych krajowych i międzynarodowych.
 8. Biegła znajomość języka polskiego.
 9. Dobra znajomość języka angielskiego (również w słownictwie z zakresu sztuki).
 10. Posiadane umiejętności praktyczne:
  – praca w klasycznych i cyfrowych technikach graficznych, malarskich, rysunkowych
  – biegła obsługa oprogramowania Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Procreate)
  – umiejętność pracy z aparaturą rejestrującą obraz wideo i fotograficzny
  – edycja i postprodukcja materiałów fotograficznych i wideo
  – biegła obsługa systemów operacyjnych Windows oraz Mac OS X
  – umiejętność składu i przygotowania materiałów do druku na różnych nośnikach
  – znajomość zasad pracy w pracowniach grafiki cyfrowej, projektowania graficznego i intermediów. Umiejętność obsługi urządzeń, w które są wyposażone te pracownie (obsługa cyfrowych urządzeń drukujących Epson – proofery i plotery, drukarki, projektory, kamery, obsługa urządzeń introligatorskich: prasa graficzna, krajarka do bloku książki, nożyce introligatorskie/gilotyna, bigówka)
  – znajomość procesów poligraficznych i introligatorskich
 11. Posiadane kompetencje społeczne:
  – umiejętność radzenia sobie i podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących
  – umiejętność zarządzania czasem
  – zdolności komunikacyjne (interpersonalne)
 12. Umiejętność organizacyjne.
 13. Znajomość zagadnień związanych z prawami autorskimi.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:

 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Sztuk Wizualnych UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl http://bsp.uni.opole.pl/zadania-bsp-dokumenty/
 3. CV
 4. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu magistra.
 5. Wykaz dorobku artystycznego, uwzględniający udział w wystawach indywidualnych, zbiorowych, projektach artystycznych, przeglądach sztuki, uzyskane nagrody i wyróżnienia.
 6. Portfolio w wersji elektronicznej.
 7. Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty.
 8. Oświadczenie stwierdzające że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne na stronie www.uni.opole.pl http://bsp.uni.opole.pl/zadania-bsp-dokumenty/
 10. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności).

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Sztuki

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole

Sekretariat pok. 1.15

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego) można składać osobiście do dnia 09.06.2022 r., przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole, pokój 1.15 lub mailem na adres sztuka@uni.opole.pl do dnia 09.06.2022 r.
Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sztuka@uni.opole.pl