2 stanowiska asystenta

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Człowieka

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:2

Termin składania dokumentów: 04.08.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Wymiar etatu: pełny

Wymagania wobec kandydata:

1.    a) stopień doktora w zakresie biologii lub w dziedzinie pokrewnej,
     lub

b) perspektywa zdobycia stopnia doktora w roku akademickim 2021/22
w dyscyplinie nauki biologiczne, n. medyczne lub psychologiczne (w tym ostatnim przypadku z ukierunkowaniem na psychofizjologię lub psychologię ewolucyjną) oraz przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z listy “A” MEiN;

2. dorobek i aktywność naukowa w kilku ostatnich latach;

3. doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej;

4. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

5. prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

Określone w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

a)    podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

b)    życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;

c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)    kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra) lub kopia dyplomu magistra i deklaracja o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i przybliżony termin uzyskania stopnia doktora;

e)    autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;

f)     wykaz publikacji naukowych (wraz z liczbą punktów za publikację);

g)    elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych);

h)   oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

i)     dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji: boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

  Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl