Adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Uniwersytet Wrocławski  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

I.                    Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.       posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii francuskiej lub pokrewnym; 

2.       udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa francuskiego, w szczególności literatury francuskiej XX wieku i najnowszej, w tym monografia autorska;

3.       sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie literaturoznawstwa francuskiego oparte o międzynarodowe kontakty naukowe i/lub udział w projektach badawczych;

4.       udokumentowane w życiorysie zawodowym wszechstronne doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim, w tym w zakresie szerokiego spektrum nauczania języka francuskiego jako obcego (A1 do C2 wg ESOKJ);

5.       udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, w tym w organizacji wydarzeń z udziałem studentów;

6.       znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;

7.       Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej IFR: doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z teorii literatury, kierunków badań literackich oraz historii literatury francuskiej XX wieku.

II.                  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. kopię dyplomu doktorskiego;
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
6. wykaz publikacji naukowych;
7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
8. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy  prześlą listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Przewodniczącego WKK:  Arkadiusz.Lewicki@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z wybranego zakresu literatury i/lub kultury francuskiej (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium na I stopniu studiów);
11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
12. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.                Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 28 maja 2021. r.

IV.                Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 r.

V.                  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl