Wykładowca

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne – wykładowca języka chińskiego w Zakładzie Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat na czas określony.

I.                   Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii chińskiej lub pokrewnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych; w przypadku natywnego użytkownika języka chińskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego na poziomie akademickim;

2. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne;
3. znajomość języka chińskiego poświadczona dyplomem studiów sinologicznych; znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym;
4. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zakładu Studiów Chińskich oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury chińskiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
II.                Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. kopię dyplomu magisterskiego;
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
6. dwa listy rekomendacyjne. Listy, na prośbę kandydata, przygotowywane są przez wskazane przez niego osoby i kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy rekomendacyjne powinny być przesłane najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania dokumentów konkursowych;

7. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego lub z historii literatury chińskiej (ćwiczenia/konwersatorium na I stopniu studiów);

8. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

9. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.             Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 25.08. 2021 r.

IV.             Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021 r.

V.                  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl