Lektor

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2021 roku zatrudnienie na pełny etat.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

– posiadanie tytułu magistra filologii polskiej; 

– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa;

– udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie lektoratu języka polskiego jako obcego (minimum 240 godzin w każdym roku) w grupach wielonarodowych i wielojęzycznych, na wszystkich poziomach znajomości języka polskiego;

– udokumentowany dorobek w zakresie przygotowania zawodowego kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego;

– aktywny udział w pracach związanych z egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego jako obcego;

– udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;

– znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych; znajomość języka angielskiego ( w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami);

– Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: zainteresowania badawcze w zakresie znajomości różnych metod nauczania JPJO, w tym bardzo dobra  znajomość podręczników do nauczania i testowania języka polskiego oraz  umiejętność ich krytycznego analizowania; umiejętność samodzielnego układania programu językowego i kulturowego, układania zadań oraz przygotowywania różnych typów testów (załączenie własnych autorskich przykładowych scenariuszy lekcyjnych); umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych
w nauczaniu (np. tablicy multimedialnej, platform edukacyjnych); udział w grantach jako badacz i/lub kierownik (udział w projektach międzynarodowych o charakterze naukowym lub dydaktycznym);

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
– życiorys;
– kwestionariusz osobowy;
– kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia),

– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
– wykaz publikacji naukowych;
– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
– informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
– wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
– projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu: lektorat języka polskiego na poziomie B1;
– oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
– ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

II. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 24.05.2021 r.

III. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.

IV. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl