starszy wykładowca

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 lipca 2021 roku. Zatrudnienie na pełny etat.

I.               Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.              posiadanie tytułu zawodowego magistra;

2.              udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;

3.              komisja konkursowa weźmie również pod uwagę kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Komunikacji Wizerunkowej, przede wszystkim doświadczenie zawodowe kandydatów w zakresie prowadzenia aktywności związanej z public relations i szeroko pojętym kształtowaniem wizerunku;

4.              znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.

II.             Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.              podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2.              życiorys;

3.              kwestionariusz osobowy;

4.              kopię dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;

5.              autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;

6.              wykaz publikacji naukowych (opcjonalnie);

7.              elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

8.              wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

9.              projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu public relations (konwersatorium na I stopniu studiów);

10.           oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

11.           ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.           Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26 kwietnia 2021 r.

IV.           Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.

V.             Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.