profesor uczelni

kpokretowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

   Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Społeczno-Prawnym w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.                                                 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko profesora Uczelni powinien spełniać następujące warunki: – posiadać stopień naukowy co najmniej doktora, w dziedzinie nauk humanistycznych,  dyscyplinie językoznawstwo  w zakresie języka angielskiego  (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin),- posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe w zakresie badań obejmujących językoznawstwo kognitywne, gramatykę poznawczą.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.