asystent

dorota.dygon@pwsz.eu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Poszukiwany kandydat powinien:

1)          posiadać  tytuł zawodowy magistra;

2)          posiadać aktualny dorobek dydaktyczny, naukowy lub artystyczny we wskazanej dyscyplinie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wskazanym powyżej zakresie prowadzonych zajęć;

3)          posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zajęć w zakresie informatyki;

4)          posiadać umiejętność pracy w zespole;

5)          deklarować, że Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;

6)          udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem (wykładów, ćwiczeń), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów;

7)          posiadać certyfikaty w zakresie prowadzenia zajęć uniwersyteckich;

8)          posiadać inne certyfikaty z zakresu informatyki.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

1)      podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;

2)      życiorys (CV);

3)      oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe;

4)      informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu/-ów studiów;

5)      oświadczenie o zgodzie na zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

6)      oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres  e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji  na stanowisko asystenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO);

7)      oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania;

8)      oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 5).

 

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej „Konkurs na stanowisko MGR-INF-PR w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 29.03.2023 r. godz. 12:00”, osobiście lub pocztą na adres:

 

 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 114
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia  31.03.2023 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe, związane z zakresem prowadzonych zajęć oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Nie poinformowanie kandydata o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów.

 

DATA OGŁOSZENIA:  02.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 29.03.2023 r. godz. 12:00.

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.dygon@pwsz.eu