adiunkt

Uniwersytet Warszawski

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW.

Liczba miejsc- jedno.

Wymiar etatu – pełny etat

Okres zatrudnienia – czas określony od 1/IV.2021 r. do 30/IX.2022 r.

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

stopnia doktora;
pogłębionej znajomości historii i zagadnień współczesnych obszaru Europy Wschodniej;
wiedzy z zakresu zagadnień demograficznych, ekonomicznych, politologicznych, społecznych, narodowościowych i politycznych Europy Wschodniej, w szczególności Białorusi;
biegłej znajomości języka rosyjskiego, białoruskiego i polskiego, także bardzo dobrej znajomości angielskiego;
doświadczenia w przygotowywaniu analiz;
doświadczenia w opracowywaniu i redagowaniu tekstów oraz prowadzeniu prac wydawniczych;
doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów naukowych i organizacyjnych;
nieposzlakowanej opinii pod względem postawy osobistej jako badacza;
deklarowania Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszego miejsca zatrudnienia
 

Podstawowe obowiązki

·        zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, od 1/IV.2021 r.

·        praca badawcza w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji i Nauki Socjologiczne

 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

·        podanie o zatrudnienie (dwa egzemplarze);

·        dyplom doktora (kopia);

·        życiorys naukowy (dwa egzemplarze);

wykaz osiągnięć naukowych;
·        kwestionariusz osobowy (dwa egzemplarze ze zdjęciami);

do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych w sekretariacie Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW, Pałac Potockich, wejście C. pok. C10 w terminie 9 kwietnia 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 23 kwietnia 2021 r.