Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk
 o Żywieniu Człowieka, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 9.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.04.2021 -23.04.2021

LINK DO STRONY:

I.               Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

II.            Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl

III.         Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences, Faculty of Human Nutrition

SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, technologia gastronomiczna, ocena jakości żywności

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Kandydat ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).

2.      Kandydat powinien posiadać dyplom doktora inżyniera nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu technologii gastronomicznej, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności, żywności prozdrowotnej, a także przemian fizyko-chemicznych zachodzących w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i oceny jakości produktów spożywczych oraz właściwości białek i ich roli strukturotwórczej w żywności oraz analiz sensorycznych żywności. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w ww. zakresie, potwierdzony publikacjami w czasopismach posiadających Impact Factor określony w bazie Journal Citation Reports (sumaryczny IF min. 12). Kandydat powinien mieć również doświadczenie w pracy w laboratorium fizykochemicznym (umiejętność prowadzenia badań, interpretacji wyników z zakresu właściwości fizycznych i chemicznych żywności), również z wykorzystaniem technik elektroforetycznych. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie w pracy z dokumentacja techniczną w jęz. angielskim, znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów MS Office i programów statystycznych .

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej
i Higieny Żywności, prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, tel. (+48 22) 5937063 (66), email: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, pok. A64, 02-776 Warszawa,
lub przesłać e-mailem: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl, w terminie do dnia 23.04.2021 r. następujące dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie na ww. Stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;

·         życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

·         odpisy dyplomów,

·         wykaz prac naukowych opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),

·          zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:

·         świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

·         opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 24.04.2021.