Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska

Obszar aktywności naukowej kandydata powinien obejmować zastosowania metod inżynierii chemicznej do badań i modelowania przebiegu procesów wielofazowych z transportem masy. Kandydat powinien posiadać wiedzę i praktyczne doświadczenie badawcze w zakresie opisu matematycznego przepływów wielofazowych, w tym z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów. Ponadto powinien posiadać znajomość zagadnień z zakresu inżynierii biomedycznej, a w szczególności opisu zjawisk przenoszenia zachodzących w organizmach żywych. Od kandydata wymagane jest posiadanie doświadczenia realizacji praca badawczo-rozwojowych oraz doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym. Dorobek naukowy kandydata powinien być udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych. Od kandydata wymaga się posiadania doświadczenia umożliwiającego prowadzenie zajęć akademickich oraz opiekę dydaktyczno-naukową nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi w języku polskim i angielskim.

Wymienione  dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1, pok. 173, tel. (22) 234 63 69.

Bliższych informacji udziela: Agnieszka Fronc.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej5