adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

W ramach projektu prowadzone będą badania nad pozyskiwaniem, rozdzielaniem oraz charakteryzacją saponin obecnych w wybranych roślinach, m.in. mydlnicy lekarskiej, kasztanowcu zwyczajnym, połoniczniku nagim. Ekstrakty będą pozyskiwane w warunkach pozwalających minimalizować użycie rozpuszczalników organicznych, t.j. przy wspomaganiu ultradźwiękami, mikrofalami i w różnych warunkach temperaturowych. Ze względu na wady rozdzielania saponin na pojedyncze związki, w ramach projektu stosowane będzie znacznie mniej praco- i kosztochłonne rozdzielanie na frakcje: niesaponinową i saponinową. Ta ostatnia będzie dodatkowo rozdzielana wg powinowactwa do wybranych celów, m.in. cholesterolu, i wg lipofilowości. W tym celu zbudowane zostanie dedykowane stanowisko, w skład którego będzie wchodzić preparatywna kolumna chromatograficzna i pompa HPLC. Poszczególne frakcje będą klasyfikowane wg ich właściwości powierzchniowych, m.in. zdolności obniżania napięcia powierzchniowego, zdolności tworzenia elastycznych warstw zaadsorbowanych, czy zdolności pianotwórczych i emulgujących, z wykorzystaniem aparatury dostępnej w laboratorium kierownika projektu. W przypadku najbardziej obiecujących frakcji przeprowadzone zostaną analizy ilościowe. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne najbardziej obiecujących frakcji zostaną zbadane bardziej dogłębnie, m.in. poprzez określenie ich wpływu na modelowe warstwy biologiczne oraz na wybrane linie komórkowe, istotne z punktu widzenia oddziaływania na skórę. W ramach dotychczasowych badań w zespole kierownika projektu opracowano 3 monowarstwowe modele lipidowe (błony komórkowej keratynocytów, cementu komórkowego oraz sebum) oraz 1 model białkowy, naśladujący warstwy keratyny, wszystkie z wykorzystaniem monowarstw Langmuira. Z kolei badania nad wpływem poszczególnych frakcji na modelowe linie komórkowe skóry i tkanki piersi prowadzone będą pod kątem możliwego działania przeciwnowotworowego oraz wspomagania przenikania leków (np. doksorubicyna, oksaliplatyna, 5 fluorouracyl) i składników do odbudowy skóry (np. nikotynamid).

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.04.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu: Prof. Kamil Wojciechowski, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 330, tel.: (+48 22) 234-5106, e-mail: kamil.wojciechowski@pw.edu.pl.