Adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska

W ramach projektu „Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji” (akronim: ASTACUS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie TECHMATSTRATEG III (0042/2019, kierownik dr hab. inż. Marcin Olszewski) poszukiwany jest kandydat na stanowisko adiunkt badawczy. Zgłoszenia rekrutacyjne (list motywacyjny, CV) należy przesyłać drogą elektroniczną do 18 stycznia 2021 roku na adres marcin.olszewski@pw.edu.pl. Zatrudnienie będzie w wymiarze 1 etatu na czas określony od 1 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków.

Wymagania wobec kandydata:

Stopnień doktora nauk chemicznych
Udokumentowany dorobek naukowy w literaturze o zasięgu międzynarodowym
Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie)
Doświadczenie w opracowywaniu publikacji naukowych
Umiejętność pracy zespołowej, doświadczenie we współpracy naukowej oraz przy realizacji projektów badawczych i grantów.
Dodatkowo na korzyść kandydata przemawiać będzie udokumentowane doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi i/lub wdrożeniowymi, wymierne efekty pracy naukowej, odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym lub wdrożeniowym.

Ponadto kandydat powinien wykazać się udokumentowaną wiedzą z zakresu hodowli mikrobiologicznych i/lub komórkowych, podstawowych i zaawansowanych badań biologicznych (np. cytotoksyczność, genotoksyczność), metod bezznacznikowych (np. AFM, SPR, SEM, DLS) oraz znacznikowych (np. MST, Western blot, ELISA, immunofluorescencja), przygotowywania i analizy próbek z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego i spektrofluorymetru.

Kryteria dodatkowe:
• Udokumentowana działalność naukowa w zakresie chemii i biotechnologii;
• Udział w projektach badawczych finansowanych przez polskie instytucje wspierające badania naukowe i wdrożeniowe (NCN, NCBiR) lub międzynarodowe;
• Bardzo dobra wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu różnych technik wykorzystywanych w badaniach biologicznych, zwłaszcza w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, mikrobiologii;
• Znajomość technik analitycznych: FPLC, HPLC;

Wszelkich informacji udziela kierownik Projektu dr hab. inż. Marcin Olszewski z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (marcin.olszewski@pw.edu.pl).